เยาวชนกรีนพีซ

เป็นส่วนหนึ่งของงานกิจกรรมมวลชนของกรีนพีซ ที่มีกลุ่มเป้าหมายหลักคือเยาวชน โดยเน้นให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการลงมือทำจริงเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม การเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเยาวชนกรีนพีซจะเป็นการเปิดโอกาส เปิดพื้นที่ และเป็นกระบอกเสียงให้เยาวชนได้ลงมือปฏิบัติและตัดสินใจเลือกอนาคตที่ตนเองต้องการ เนื่องจากเยาวชนคือพลังที่สำคัญในการสร้างการเปลี่ยนแปลง

อ่านเพิ่มเติม