สมัครอาสาสมัคร

กรีนพีซขอขอบคุณที่สนใจในงานอาสาสมัครของกรีนพีซ กรุณากรอกข้อความให้สมบูรณ์ เพื่อให้เราเข้าใจถึงความสนใจ ทักษะ และ ช่วงเวลาที่ท่านสามารถมาปฏิบัติงานได้ ทั้งนี้ข้อมูลในใบสมัครจะถูกรักษาไว้เป็นความลับ ใบสมัครมีจำนวน 3 หน้า กรุณาใส่ข้อมูลให้ครบทั้ง 3 หน้า จึงจะสมบูรณ์

ข้อมูลส่วนบุคคล

info

รูปแบบ dd/mm/yyyy(ค.ศ.)

ข้อมูลส่วนที่ 2

ข้อมูลส่วนที่ 3
โปรดระบุทักษะและความสามารถของท่าน
ท่านมีทักษะใดบ้างต่อไปนี้
- ไม่มี = ไม่มีเลย ไม่เคยทำมาก่อนเลย
- พอใช้ = เคยเรียนในโรงเรียน แต่ไม่มีประสบการณ์ทำงานเลย
- ปานกลาง = มีประสบการณ์การทำงานมาอย่างน้อย 6 เดือน
- ดีมาก = มีประสบการณ์การทำงาน